Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen DoctorSculpt en een client waarop DoctorSculpt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Afslankskliniek

1. De medewerkers van DoctorSculpt zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. De medewerkers van DoctorSculpt zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De medwerkers van DoctorSculpt zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling. 

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan DoctorSculpt melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag DoctorSculpt het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de kliniek aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. DoctorSculpt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de medewerker voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De kliniek behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De kliniek zal gegevens van de clënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling

1. DoctorSculpt vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de kliniek.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten. 

6. Aansprakelijkheid

1. DoctorSculpt is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van DoctorSculpt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. DoctorSculpt is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de kliniek.

7. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van DoctorSculpt.
2. DoctorSculpt moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal DoctorSculpt de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal DoctorSculpt het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. DoctorSculpt en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

1. DoctorSculpt geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
– De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
– De clënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
– De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding

1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10.Beschadiging en/of diefstal
1. DoctorSculpt heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. DoctorSculpt meldt diefstal altijd bij de politie.

11.Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de kliniek te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van DoctorSculpt het recht de cliënt de toegang tot de kliniek te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij DoctorSculpt wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

12. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen DoctorSculpt en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van DoctorSculpt en zijn ook in de kliniek beschikbaar.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Privacy verklaring
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door DoctorSculpt en worden niet verstrekt aan derden..

 

Contactformulier

Indien u vragen heeft helpen wij u graag!

Openingstijden

Dinsdagen, Zaterdagen en Zondagen tussen 10.00 en 19.00

Onze webcare medewerker staat klaar voor u van Ma t/m Za tussen 12.00-18.00

Wij zijn ook te bereiken via Whatsapp chat op 06-45540307

Contactgegevens

Entrada 500 
1115 SE Duivendrecht

Etage 4 | Nummer 16
Om toegang tot het gebouw te krijgen dient u bij beide deuren de volgende code achter elkaar in te voeren: 8827OK6644OK

Nabij het metrostation Van Der Madeweg is er parkeerruimte beschikbaar.
Let op: U kunt niet parkeren op het bedrijventerrein.

Telefoonnummer

E-mailadress

KvK nummer

80116000